Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Webshop

1.1.
GSH Retail B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens
vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2.
GSH Retail B.V. is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen
voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij
streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik
door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan
derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende
cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de
politie.

1.6.
GSH Retail B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken
tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u
twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.8.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte
gehouden van onze aanbiedingen.


Artikel 2 - Bedenktijd

2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze
termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder
dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt de verzendkosten voor het retourneren
van het desbetreffende product, plus de al betaalde verzendkosten. U ontvangt een creditfactuur en het door u betaalde bedrag wordt op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele
verpakking.
 

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1.
De overeenkomst GSH Retail B.V. en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven
akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij GSH Retail B.V. heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of
creditcard. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door GSH Retail B.V. , is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email
van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u
met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.4.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door
onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij
u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van
ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Bij betaling met creditcard wordt de card pas belast na het moment van levering. Hier is sprake van achterafbetaling.
 
Artikel 4 - De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald
moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product
heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.
Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3.
De prijs die bij het product op de webshop wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,
indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw
vermeld.

4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook
niet in aanmerking voor korting.
 
Artikel 5 – Levering
5.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal GSH Retail B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.3
Aan de leveringsplicht van GSH Retail B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GSH Retail B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.4
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 6 - Klachten en garantie
6.1
Klachten over de levering dienen in eerste instantie per e-mail of telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

6.2.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling gebeurt altijd online. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

6.3.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie
duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één
jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging
die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per
e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen
wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of
defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

6.4.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of
bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw
verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze
te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoop bon
niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de
nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op
basis van dagwaarde.
Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk
het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand
komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog
vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
Artikel 7 – Gegevensbeheer

7.1
Indien u een bestelling plaatst bij GSH Retail B.V. , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van GSH Retail B.V. GSH Retail B.V houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2
GSH Retail B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3
GSH Retail B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

8.1
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webshop van GSH Retail B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 9 – Overmacht

9.1
GSH Retail B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GSH Retail B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3
GSH Retail B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GSH Retail B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
9.4
Indien GSH Retail B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
 
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1
GSH Retail B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
 
 
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1
Eigendom van alle door GSH Retail B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij GSH Retail B.V. zolang de afnemer de vorderingen van GSH Retail B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van GSH Retail B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 
11.2
De door GSH Retail B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 
11.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
11.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan GSH Retail B.V. of een door GSH Retail B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin GSH Retail B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 
11.5     
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht GSH Retail B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
11.6     
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan GSH Retail B.V.
 
Artikel 12 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 
12.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen GSH Retail B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement AMSTERDAM kennis, tenzij GSH Retail B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de koper.
 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. GSH Retail B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij GSH Retail B.V. geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van GSH Retail B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.